ทำเรื่องขอเบิกเงินเบี้ยหวัด , บำเหน็จ , บำนาญ
*
**ให้ผู้รับเบี้ยหวัดเมื่อครบย้ายประเภทแล้วดำเนินการติดต่อหน่วยสังกัดสุดท้าย เพื่อสิทธิในบำเหน็จบำนาญและสิทธิอื่นๆ(สิทธิจะได้ต่อเนื่อง)

                  

                        

                                           

                   กระบวนงาน เรื่อง การย้ายประเภทจากนายทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดเพื่อขอรับบำเหน็จบำนาญ                 

 
                                                                                                           

 

เบอร์โทรติดต่อ เจ้าหน้าที่กำลังพลหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ