แบบฟอร์ม
                                                                                           1.บันทึกข้อความ
                                                                                           2.แบบ 7131
                                                                                           ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
                                                                                           1.บันทึกข้อความ
                                                                                           2.แบบ 7131
                                                                                           เอกสารหลักฐาน
                                                                                           1.ใบเสร็จรับเงิน
                                                                                           - เข้ารับการรักษาที่ รพ.รัฐบาล
                                                                                           - เข้ารับการรักษาที่ รพ.เอกชน
                                                                                           2.เอกสารแสดงความสัมพันธ์ของผู้ใช้สิทธิ
                                                                                            - กรณีเบิกของบิดา,มารดา     สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ
                                                                                            - กรณีเบิกของคู่สมรส           สำเนาทะเบียนสมรส
                                                                                            - กรณีเบิกของบุตร               สำเนาสูจิบัตรบุตร (อายุไม่เกิน 20 ปี)
                                                                                           3.สำเนาหน้าสมุดธนาคาร
                                                                                             * ต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์และเป็นชื่อบัญชีของผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญเท่านั้น
                                                                                             * ในกรณีที่ใช้บัญชีเงินฝากธนาคาร ที่มิใช่ธนาคารทหารไทย ที่มีสาขาตั้งอยู่ต่างจังหวัด ซึ่งไม่ใช่ในกรุงเทพและปริมาฑล
     จะเสียค่าธรรมเนียมการโอนเงิน มีค่าธรรมเนียม 40 บาท
                                                                                             *** ธนาคารกรุงเทพ สาขาต่างจังหวัด ไม่สามารถโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีได้
                                                                                          ในกรณีที่ต้องการเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลทางไปรษณีย์ต้องแนบหลักฐานข้างต้นให้ครบถ้วนโดยส่งมาตามที่อยุ่ดังต่อไปนี้
ศูนย์บริการกำลังพลแบบเบ็ดเสร็จ กรมกำลังพลทหารอากาศ หอประชุมกองทัพอากาศ (ทองใหญ่) เลขที่ 171 ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน
เขตสายไหม กทม. 10220