คำสั่งเกษียณอายุราชการ ต.ค.61 (ชั้นสัญญาบัตร)


                                                                        คำสั่งเกษียณอายุราชการ ต.ค.61 (ชั้นประทวน)
                            

                                                                   

แผนผังกระบวนงานการเกษียณอายุราชการ และการขอรับบำเหน็จบำนาญ


แผนการดำเนินงานยื่นเรื่องขอถือจ่ายบำเหน็จบำนาญของข้าราชการที่จะครบเกษียณอายุราชการ

 การปฏิบัติของข้าราชการก่อนการเกษียณอายุราชการ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิข้าราชการนอกประจำการได้ที่คู่มือข้าราชการนอกประจำการ

   

 

มีข้อสงสัยซักถามข้อมูล ได้ที่ Line@ ของ ศบส.กพ.ทอ.ค่ะ หรือ โทร 2 - 5463


เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษการขอรับบำเหน็จบำนาญแก่ข้าราชการชั้นนายพลอากาศ 

 

เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษการขอรับบำเหน็จบำนาญแก่ข้าราชการต่ำกว่าชั้นนายพลอากาศ