คำถาม ยอดเงินบำนาญสุทธิที่ผู้รับบำนาญได้รับประจำเดือน ม.ค.61 มียอดลดลงเมื่อเทียบกับ ธ.ค.60 ?
ตอบ  เกิดจากการปรับยอดเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งถ้าหากผู้รับบำนาญเปรียบเทียบเดือน ม.ค.61 กับเดือน ธ.ค.60 จะเห็นว่ามีการหักภาษีมากขึ้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว ผลรวมของเงินภาษีทั้งปี ทั้งของปี 60 กับ ปี 61 จะเท่ากัน เนื่องจาก เป็นการเฉลี่ยจำนวนเงินภาษีของปี 60 ที่มีการหักภาษีของเดือน ม.ค.60 ไว้สูงกว่าเดือนอื่นๆ ในปีเดียวกัน  ซึ่งเป็นผลมากจากมีการปรับฐานการคำนวณภาษีในปี 60 ซึ่งทำให้ผู้รับบำนาญเสียภาษีน้อยลง แต่กฎหมายออกมาประมาณต้นเดือน ก.พ.60 และมีผลย้อนหลังตั้งแต่ ม.ค.60 ซึ่งการหักภาษี ณ ที่จ่ายในเดือน ม.ค.60 ยังคงหักไว้สูง (ตามอัตราของ      ปี 59) กรมบัญชีกลางจึงได้ปรับลดภาษีลงตั้งแต่ ก.พ.60 เป็นต้นมา ทำให้ต้องเฉลี่ยเงินภาษีที่หักไว้ เพื่อให้ยอดรวมของเงินภาษีทั้งปี มีจำนวนเท่ากับที่กฎหมายกำหนด