แนวทางของข้าราชการทหารที่ลาออกก่อนเกษียณอายุราชการ