ศูนย์บริการกำลังพลแบบเบ็ดเสร็จ

กรมกำลังพลทหารอากาศ

 

 

ประวัติการจัดตั้ง "ศูนย์บริการกำลังพลแบบเบ็ดเสร็จ กรมกำลังพลทหารอากาศ"

              ปัจจุบัน คำว่า "One Stop Service" คงเป็นคำที่หลาย ๆ ท่านได้ยินจนคุ้นหู ในแทบทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหือเอกชนก็ตาม ต่างให้ความสำคัญกับคำ ๆ นี้เป็นอย่างมาก กล่าวคือ เป็นการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ โดยการนำงานบริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบมารวมอยู่ในสถานที่แห่งเดียวกัน เป็นลักษณะของการส่งต่องานระหว่างกัน และเสร็จสิ้นในจุดให้บริการเพียงจุดเดียว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริการแก่ผู้มาติดต่อสะดวกและรวดเร็วขึ้น
              กองทัพอากาศ
โดยอดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ (พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญข้างต้น จึงมีแนวคิดรวมการให้บริการด้านสิทธิกำลังพล ด้านสวัสดิการ และด้าน การเงิน แก่ข้าราชการนอกประจำการและทายาท เพื่อให้เข้าถึงบริการอย่างสะดวกและรวดเร็ว เบ็ดเสร็จในจุดบริการเดียวกัน เพราะเดิมนั้นข้าราชการนอกประจำการและทายาท เมื่อมาติดต่อขอรับสิทธิ์ ในเรื่องหนึ่งเรื่องใดแล้ว ต้องมาติดต่อหลายที่หลายแห่ง บางที่พบว่าที่จอดรถอยู่ไกล ขณะที่บางแห่งต้องขึ้นลงบันได้ทำให้ไม่สะดวกต่อการมาขอรับบริการ กอปรกับกองทัพอากาศยังได้ตระหนักถึงความสำคัญมาโดยตลอดว่า เมื่อครั้งที่ข้าราชการแต่ละท่านยังรับราชการอยู่ ได้เสียสละและอุทิศตน ต่อการปฎิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มความสามารถ และหลังจากที่ท่านครบเกษียณอายุราชการไปแล้ว ยังฝากผลงานไว้เป็นคุณูปการแก่กองทัพอากาศตลอดมา จึงสมควรได้รับการดูแล อำนวยความสะดวก ในการติดต่อเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ดังกล่าง ตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ พ.ศ.๒๕๕๖ (พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง) จึงกำหนดการบูรณาการงานด้านสิทธิต่าง ๆ อาทิ การรวมงานรวมคนไว้ในที่แห่งเดียวกันชั้นเดียวกัน ตามแนวความคิดการให้บริการแบบ "One Stop Service" ข้างต้น โดยใช้ชื่อว่า "ศูนย์บริการกำลังพลแบบเบ็ดเสร็จกองทัพอากาศ" เริ่มให้บริการตั้งแต่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นมา
               รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม อนุมัติเมื่อ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้แก้ไขอัตรา ทอ.๕๒ และจัดตั้ง "ศูนย์บริการกำลังพลแบบเบ็ดเสร็จ กรมกำลังพลทหารอากาศ" อย่างเป็นทางการ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นหนี่วยขึ้นตรงกับกรมกำลังพลทหารอากาศ โดยมี เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ และผู้อำนวยการศูนย์บริการกำลังพลแบบเบ็ดเสร็จ กรมกำลังพลทหารอากาศ ซึ่งมีภารกิจในการอำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการด้านสิทธิกำลังพล การเงิน และสวัสดิการ ของข้าราชการนอกประจำการและทายาท สามารถเข้าใช้บริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
               จากภารกิจข้างต้น ศูนย์บริการกำลังพลแบบเบ็ดเสร็จ กรมกำลังพลทหารอากาศ ได้วางแนวทางการปฎิบัติงานและการให้บริการ แก่ ข้าราชการนอกประจำการและทายาทในเรื่องต่าง ๆ มากมาย อาทิ การรับรายงานตัวเพื่อขอรับเงินเบี้ยหวัดบำนาญ การขอเบิกเงินสวัสดิการการรักษาพยาบาล สวัสดิการการศึกษาบุตร การแจ้งข้อมูลบุคคลในครอบครัวเพื่อขอรับสิทธิจ่างตรงการรักษาพยาบาล การขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพกรณีผู้รับบำนาญมีอายุตั้งแต่ ๖๕ ปี บริบูรณ์ขึ้นไป การย้ายประเภทนายทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดเพื่อขอรับบำเหน็จบำนาญ การขอมีบัตรทหารผ่านศึก การฌาปนกิจสงเคราะห์ การฌาปนสถาน การขอไฟพระราชทานเพลิงศพ การขอหนังสือรับรองในกรณีต่าง ๆ อาทิ การขอรับหนังสือรับสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้เงินจากสถาบันการเงิน การขอหนังสือรับรองรายได้ การขอหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นข้าราชการบำนาญ และการขอหนังสือขอสอบสวนทายาท รวมไปถึงการให้บริการแก่ทายาทของ
ข้าราชการนอกประจำการที่เสียชีวิต ในการขอรับเงินบำเหน็จตกทอกและเงินช่วยพิเศษ เป็นต้น
               ศูนย์บริการกำลังพลแบบเบ็ดเสร็จ กรมกำลังพลทหารอากาศ พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้าราชการนอกประจำการและทายาท ควรได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมอื่น ๆ จากที่ทางราชการกำหนด จึงประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ของทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อมาให้บริการด้านต่าง ๆ อาทิ การบริการด้านการให้คำแนะนำในการให้กู้เงินจากสถาบันการเงินต่าง ๆ โดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้เงิน บริการการจองที่พักสถานที่ท่องเที่ยวของกองทัพอากาศ บริการโครงการการท่องเที่ยว บริการโครงการการประกันชีวิต และบริการรับชำระภาษีเงินได้จากสำนักงานสรรพากร เป็นต้น เพื่อให้ข้าราชการนอกประจำการสามารถใช้บริการได้เบ็ดเสร็จในจุดเดียว
               ศูนย์บริการกำลังพลแบบเบ็ดเสร็จ กรมกำลังพลทหารอากาศ ได้ปลูกฝังจิตสำนึกของเจ้าหน้าที่ทุกคนให้มีจิตบริการ ถึงแม้จะรู้ว่าข้าราชการนอกประจำการและทายาททุกท่านสามารถดูแลตัวเองได้ก็ตาม แต่เราก็อยากช่วยบริการท่าน โดยคำนึงอยู่เสมอว่า "ไม่ว่าจะล่วงเลยไปนานเท่าใด กองทัพอากาศก็ไม่เคยลืมว่า ครั้งหนึ่งท่านคือบุคคลที่ได้ทำงานเพื่อกองทัพอากาศด้วยคาวมเต็มใจ เราพร้อมจะยืนหยัดเพื่อทำหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของท่าน รวมทั้งทายาทของท่าน ผู้เสียสละแม้ชีวิตเพื่อกองทัพอากาศตลอดไป" ให้เหมาะสมกับที่ พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง ผู้บัญชาการทหารอากาศท่านปัจจุบัน ได้กรุณามอบคำขวัญเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฎิบัติงานของพวกเราที่ว่า "ทำงานด้วยใจ พร้อมให้บริการ"