การเตรียมตัวของข้าราชการทหารเมื่อออกจากราชการ
ข้าราชการทหาร ที่รับราชการเป็นเหตุให้ออกจากราชการก่อนเกษียณอายุราชการ หรือเมื่อเกษียณอายุราชการมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ เป็นไปตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด พ.ศ.2495
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2439 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว
ในการดำเนินการยื่นเรื่องราวขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ ควรจะมีการตรวจสอบความถูกต้องของสมุดประวัติรับราชการอย่างละเอียดอีกครั้ง ดังนี้