การเตรียมตัวของข้าราชการทหารเมื่อออกจากราชการ (กง.หน่วย)
       1.ผู้ที่ออกจากราชการ ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดบำนาญ   ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิในการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรหรือได้ใช้สิทธิ
เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรในปีการศึกษานั้น ๆ ไปแล้ว แต่ยังไม่ครบตามสิทธิ  และมีความประสงค์จะนำใบเสร็จค่าการศึกษา
ของบุตรมายื่นเบิกในสถานะผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ จะต้องให้นายทหารการเงินของหน่วยต้นสังกัดเดิม เป็นผู้รับรองการใช้สิทธิในการเบิกจ่ายว่า
ยังไม่ได้ใช้สิทธิเบิกหรือได้ใช้สิทธิในการเบิกจ่ายไปแล้วเป็นจำนวนเงินเท่าใด  แล้วแต่กรณี   เพื่อเป็นหลักฐานในการขอเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรต่อไป
        2.ผู้ที่ออกจากราชการให้ขอใบรับรองใบภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากหน่วย ดังนี้
           2.1 กรณีเกษียณอายุราชการ ให้ขอใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ฐานเงินเดือน  9 เดือน (ม.ค.- ก.ย.)ที่การเงินหน่วย และอีก 3 เดือน (ต.ค.- ธ.ค.)
                 ขอรับที่ศูนย์บริการกำลังพลแบบเบ็ดเสร็จ กรมกำลังพลทหารอากาศ

               
                                                   แบบฟอร์ม การรับรองการเบิกเงินค่าการศึกษาบุตร


        

                                        ตัวอย่างกรอกแบบฟอร์ม การรับรองการเบิกเงินค่าการศึกษาบุตร