การเตรียมตัวของข้าราชการทหารเมื่อออกจากราชการ (กพ.หน่วย)
ข้าราชการทหาร ที่รับราชการเป็นเหตุให้ออกจากราชการก่อนเกษียณอายุราชการ หรือเมื่อเกษียณอายุราชการมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ 
เป็นไปตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด พ.ศ.2495 พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2439 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว
ในการดำเนินการยื่นเรื่องราวขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ ควรจะมีการตรวจสอบความถูกต้องของสมุดประวัติรับราชการอย่างละเอียดอีกครั้ง ดังนี้
 สิ่งที่ต้องตรวจสอบในสมุดประวัติ
 1. ชื่อ - นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน 
 2. วัน เดือน ปี เกิด
 3. การขึ้นทะเบียนทหารกองประจำการ
 4. การบันทึกคำสั่งบรรจุเข้ารับราชการ
 5. วันที่เริ่มเข้ารับราชการ
 6. การบันทึกรายการที่เกี่ยวกับตำแหน่ง
 7. การบันทึกเวลาราชการเป็นทวีคูณกรณีต่างๆ โดยมีบัญชีรับรองเวลาราชการทวีคูณแนบไว้ด้วย
 8. การบันทึกรายการรับเงินเดือนสำหรับนักบินประจำกอง เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับนักโดดร่มประจำกอง
 9. การบันทึกวันลาอุปสมบท การลาไปศึกษา และดูงานในต่างประเทศ
10.การบันทึกรายการได้รับพระราชทานและส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
11.การบันทึกเกี่ยวกับทายาท เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร
12.การจัดทำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดหรือไม่(กรณีไม่มีทายาทหรือแสดงเผื่อ)
13.การจัดทำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษหรือไม่

 

การตรวจสอบข้อมูลก่อนเกษียณอายุราชการ
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิข้าราชการนอกประจำการได้ที่คู่มือข้าราชการนอกประจำการ