ขอรับใบภาษีหัก ณ ที่จ่ายง่าย ๆ แค่สมัคร E-Filling

 

   

 

วิธีพิมพ์รายงานการเบิกจ่ายบำนาญ, หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายด้วยตนเอง

1. ไปที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th 

2. เลือกเมนู บำเหน็จบำนาญ / บำเหน็จค้ำประกัน

3. เลือกระบบ การยื่นขอรับขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์
หรือ คลิก 

4. เลือก ลงทะเบียน ---> เมื่อได้รหัสผ่านแล้ว

*** อย่าลืมจดรหัสผ่านเพื่อใช้ในการ ลงทะเบียน ในครั้งต่อไป *** 

5. ใส่ เลขบัตรประชาชน และ รหัสผ่าน ---> เข้าสู่ระบบ

6. เลือก บำนาญปกติ หรือ บำนาญสมาชิก กบข.
7. พิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย                              

7.ใส่ปีภาษีที่ต้องการ 

Download คู่มือ

การตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภาครัฐผ่านระบบ e-Filing

การยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic Filing)