เบอร์โทรศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
แผนกเบิกเงินข้าราชการนอกประจำการ กองบริหารการเงิน กรมการเงินทหารอากาศ  
02-534-2129,30,31,32,33

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

หมายเลขโทรศัพท์กลาง. 0 2127 7000
กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ
โทร.0 2127 7000 ต่อ 4543,4216,4509,4539
กองสวัสดิการ รักษาพยาบาล 0 2127 7394
กองเบี้ยหวัดบำเหน็จนาญ กรมการเงินกลาโหม(ศรีสมาน) 
02-501-6851,6865

กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
02-225-4879

 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

โทร. 0 2354 8587

ศูนย์บริการกำลังพลแบบเบ็ดเสร็จ กรมกำลังพลทหารอากาศ

โทร. 0 2534 5463,0 2534 2134

การฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ
โทร. 0 2534 3881,0 2155 2359,
0 2534 3815